Начало » Новини » Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания

АХУ

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително за изпълнение на квотните задължения. Насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бързата им социализация.

Отпускат се средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

  1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
  4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – до 20 000 лв.;

Компонент 2 – до 20 000 лв.;

Компонент 3 – до 20 000 лв.;

Компонент 4 – до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ в периода от 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г., всеки работен ден, по един от следните начини:

  1. На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, на посочения в т.1 адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Обръщаме внимание на всички потенциални бенефициенти, че Национална програма за заетост на хората с увреждания е актуализирана, считано от 29.03.2023 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. Лице за контакт – Т. Николова – гл. експерт.