Начало » Новини » Безработицата в област Сливен е двойно по-голяма от средната за страната

Безработицата в област Сливен е двойно по-голяма от средната за страната

NSILogo

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила, се казва в съобщение на Териториално статистическо бюро – Югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Сливен.

През 2022 г. общият брой на икономически активните лица в област Сливен са 74.4 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 51.1% (при 56.6% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е съответно 60.5% за мъжете и 42.4% за жените. По коефициент на икономическа активност област Сливен е на двадесет и първо място в страната.

През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Сливен са 71.9 хил., или 65.9% от населението на същата възраст, съответно 73.3% за мъжете и 58.2% за жените.

Общият брой на заетите лица достига 68.4 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години при 54.2% за страната. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е съответно 55.7% за мъжете и 38.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и второ място в страната.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 66.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.5%, съответно 67.4% за мъжете и 53.3% за жените.

Безработните лица са 6.1 хил., а коефициентът на безработица е 8.1% при 4.3% за страната. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 64 навършени години е 8.2%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 37.2 хил., от които 14.8 хил. са мъже и 22.4 хил. – жени.