Начало » Регионални » В област Сливен работят предимно микропредприятия

В област Сливен работят предимно микропредприятия

11

В областната икономика на Сливен преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.2% от общия брой, съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток, отдел „Статистически изследвания Сливен“.

Ето и цялата статистика за дейността на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2021 г.

  1. Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 7 056 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 3 889 млн. лв., а стойността на продукцията достига 2 581 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 33 942.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.2% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите (над 250 заети) – 0.2%.

Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2021 г. с положителен финансов резултат от 290 млн. лева. През 2021 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5 298, на загуба са 1 001, а с нулев финансов резултат – 757.

  1. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 578 предприятия от този сектор, или 8.2% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2021 г. достигат 313 млн. лв. по текущи цени, или 8.1% от общо отчетените за областта. Стойността на продукцията в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” през 2021 г. е в размер на 305 млн. лв., или 11.9% от общата за областта. Броят на заетите лица в сектора е 3 466 и формира относителен дял от 10.2% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 70 млн. лева.

  1. Промишленост

През 2021 г. годишен отчет за дейността си са представили 818 промишлени предприятия, или 11.6% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2021 г. достигат 1 476 млн. лв. по текущи цени, или 38.0% от нетните приходи за областта. Стойността на продукцията в промишленият сектор през 2021 г. по текущи цени е в размер на 1 369 млн. лв., или 53.0% от общата за областта. В промишления сектор през 2021 г. броят на заетите лица е 12 181 и формира най-голям дял – 35.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Промишлените предприятия приключват 2021 г. с положителен финансов резултат от 44 млн. лева.

  1. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 267 строителни предприятия, или 3.8% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 185 млн. лв. по текущи цени. Стойността на продукцията в този сектор през 2021 г. е в размер на 194 млн. лв., или 7.5% от общата за областта. Заетите лица са 1 786, с относителен дял от 5.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2021 г. с положителен финансов резултат от 23 млн. лева.

  1. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 2 731 търговски предприятия, или 38.7% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2021 г. достигат 1 459 млн. лв. по текущи цени. Стойността на продукцията в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2021 г. е в размер на 276 млн. лв., или 10.7% от тази за областта. В търговския сектор работят 8 062 лица, или 23.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През 2021 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 61 млн. лева.

  1. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 662 предприятия от сектора на услугите, или 37.7% от общия брой. През 2021 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 456 млн. лв. по текущи цени, или 11.7% от отчетените приходи за областта. Стойността на продукцията по текущи цени през 2021 г. в сектора на услугите е в размер на 437 млн. лв., или 16.9% от общата за областта. В сектора на услугите работят 8 447 лица, или 24.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Секторът на услугите приключва 2021 г. с положителен финансов резултат от 92 млн. лева.

Методологични бележки

Обхват – всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Нетен оборот – стойността на нетните приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на нетния борот не се включват начислените акцизи, данъци, мита или налози, пряко свързани с приходите.

Стойност на продукцията – стойността на нетния оборот, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин, както и приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота.

Финансов резултат – разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Европейската комисия, за отчетната 2021 г. е направена промяна в дефинициите на някои показатели в сравнение с 2020 година.