Начало » Избори » Консултациите за секционните комисии в Котел са в петък

Консултациите за секционните комисии в Котел са в петък

Karanashev

Кметът на община Котел Коста Каранашев е насрочил консултациите с политическите сили за състава на Секционните избирателни комисии (СИК).

На основание чл. 91, ал. 1 от ИК, във връзка сизготвянена предложение до РИК за съставите на СИК/ПСИК, на 24.02.2023 г. от 11.00 часа в „Малка зала” в сградата на община Котел, пл. „Възраждане“ №1, каня Ваши представители, упълномощени от лице на централното ръководство на политическата партия или коалиция, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК/ПСИК във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 7 от Решение №1683-НСот16.02.2023 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи: а) писмено предложение за състав на СИК/ПСИК, което съдържа: · наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; · имената и ЕГН на предложените лица; · длъжността в комисията, за която се предлагат; · образование, специалност; · телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице. б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията; в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие оттаковапълномощно; г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден.Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните,посочени в буква „а“. Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават катонеразделна част от Протокола на консултациите и се изпращат с Предложението на Кмета наобщинатадо РИК Сливен. На основание т. 8 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, за проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището попредложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице,в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представителинапартиите и коалициите. Съгласно т. 9 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица. При постъпили до 18.03.2023 г., не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, ще бъдат сформирани и подвижни СИК/ПСИК/. В случай на образуване на нови (допълнителни) избирателни секции, моля да направите предложения за членове и на тези избирателни секции. Настоящата покана да се съобщи публично и да се публикува наинтернетстраницата на общината. Разчитам на вашето присъствие!

КОСТА КАРАНАШЕВ /П/

Кмет на община Котел