днес
Начало » Регионални » От първи април започва приемат документи на кандидатите за стипендии на Община Сливен за 2023 г.

От първи април започва приемат документи на кандидатите за стипендии на Община Сливен за 2023 г.

IMG 20230206 092714 scaled

От първи април започва приемът на документи на кандидатите за стипендии „Хаджи Мина Пашов“, годишна стипендия, месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане. Стипендиите се отпускат съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен. Крайният срок е до 1 май.

Задължителни документи на кандидатите за стипендии:

  1. Искане за предоставяне на финансова помощ – по образец;
  2. Удостоверение за раждане (копие);
  3. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава;
  4. Копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година;
  5. Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на комисията по стипендиите. Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете да получите от: деловодството на Община Сливен; секретаря на Комисията по стипендиите

За по-подробна справка: Община Сливен, стая 102, тел: 611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.

Образец – Приложение 1 към чл. 8 ал. 1

 

ЧРЕЗ КМЕТА

Формулярът се подава:

лично, чрез деловодството на община Сливен

  ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯТА ПО

СТИПЕНДИИТЕ

ОБЩИНА СЛИВЕН

И С К А Н Е

за предоставяне на финансова помощ на дете/младеж с изявени дарби

  Дата  
Попълва се служебно Попълва се от кандидата

 

В настоящата таблица се попълват данните на кандидата или официалния му представител
1. Име, презиме, фамилия  
2. лична карта №   Издадена на/от  
3. ЕГН:   4. месторождение  
5. Постоянен адрес:  
6. Настоящ адрес:  
7. Координати за кореспонденция (*, (, e-mail):  

 

На основание чл.15 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен отправям искане за предоставяне на финансова помощ/стимул:

 

В настоящата таблица се попълват данните на детето, ако документите се подават от официален представител
1. Име, презиме, фамилия  
2. ЕГН:  
3. Настоящ адрес:  

 

За (отбележете с, отговарящ на Вашите предпочитания):

Стипендия „Хаджи Мина Пашов”   Стимулиране Еднократно
Годишна  
Месечна

Забележка:Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл.2, ал.2 области и в чл.3 видове.

Сумата се изплаща в брой на касата на Община Сливен .

 

Прилагам следните документи:

  1. Удостоверение за раждане (копие);
  2. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучавам.
  3. Копия от документи (диплом, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година.
  4. Мотивационно писмо.

 

Подпис: