Начало » Новини » Общество » Под 50 % от жителите на област Сливен работят

Под 50 % от жителите на област Сливен работят

84756546

Малко под 50 % от жителите на област Сливен работят. Това става ясно от изследване на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания Сливен“.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 72.7 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 32.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 49.7% (при 54.9% за страната). Той е съответно 57.5% за мъжете и 42.6% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 2.5%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 4.3%.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в изследването, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за четвъртото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.09.2022 г., Изключено е населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила за четвъртото тримесечие на 2022 г. могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила.