Начало » Избори » РИК отхвърли жалба на Възраждане за комисиите в Твърдица

РИК отхвърли жалба на Възраждане за комисиите в Твърдица

837363

Районна избирателна комисия (РИК) Сливен отхвърли жалба на представител на Възраждане относно разпределението в състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в община Твърдица.

Ето изцяло текста на решението на РИК:

РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Сливен, 24.02.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 30/23.02.2023 год., подадена от Деян Ангелов Иванов – упълномощен представител на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

Постъпила е жалба с вх. № 30/23.02.2023 год. в 16:14 часа, подадена от Деян Ангелов Иванов – упълномощен представител на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, с която се оспорва направеното от Кмета на община Твърдица предложение за разпределение на ръководните длъжности в СИК на територията на общината. Жалбоподателят твърди, че при консултациите въобще не е имало съобразяване с предложението на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за разпределението на ръководствата на СИК, иска същите да бъдат разпределени пропорционално.

С оглед на така постъпилата жалба, в изпълнение на принципите за законосъобразно протичане на изборния процес и за установяване наличието на нарушение на същия, представители на РИК 21 – Сливен извършиха проверка, при която установиха следното:

На 22.02.2023 год., от 17:00 часа, в залата на Общински съвет – Твърдица, в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 1683-НС от 16.02.2023 год. На ЦИК и Решения №№ 14-НС и 15-НС от 17.02.2023 год. на РИК 21 – Сливен, са проведени консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 48-мото Народно събрание за сформиране съставите на СИК на територията на община Твърдица за изборите за народни представители на 02 април 2023 год. В хода на консултациите не е постигнато съгласие, изразяващо се в отказа на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ да приеме ръководни позиции в СИК № 015 – с. Червенаково и СИК № 019 в с. Жълт бряг. Протоколът от същите не е подписан от представляващия ПП ВЪЗРАЖДАНЕ, като към същия няма приложени мотиви за отказа. Няма данни дали по време на консултациите е направено писмено предложение от страна на представляващия ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, образование.

 

Съобразно така установената фактическа обстановка РИК 21 – Сливен направи следните изводи от правно естество:

 

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите правомощия, съобразно представено пълномощно, което я прави валидна и допустима.

 

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

 

Липсата на съгласие се извежда от фактическия състав на чл. 91, ал. 6 ИК – отказ да се подпише протоколът от проведените консултации, който следва да е мотивиран, като се прилагат и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива. Т. е. волята на законодателя е задължително отказът да бъде обективиран по недвусмислен начин в протокола на консултациите, тъй като например само липсата на подпис може да се дължи на технически пропуск. В разглеждания случай, към съставения протокол няма приложени мотиви, с които по категоричен начин ясно, мотивирано и еднозначно да е изразено несъгласие, т. е. изискването за мотивираност на несъгласието, заложено в чл. 91, ал. 6 от ИК не е изпълнено. Още повече, че РИК не следи за законосъобразното провеждане на консултациите при кметовете, а има правомощия да назначи СИК само в случаите на непостигнато несъгласие или ако кметът не е направил предложение не по-късно от 30 дни преди изборния ден и то по направените предложения на партиите и коалициите.

По отношение на основните възражения на жалбоподателя за погрешен начин на разпределяне на ръководните длъжности – председатели, заместник-председатели и секретари в СИК на територията на общината, РИК намира, че в ИК не е регламентиран принцип, според който при разпределението на отделните ръководни длъжности в СИК на територията на дадена община всяка партия или коалиция да дава задължителни за съответната РИК предложения за свои представители за ръководна длъжност в съответните СИК. Липсва задължение за РИК в разглеждания случай да контролира направеното предложение за разпределение, както и при вземане на решение по чл. 91, ал. 12 ИК да се съобрази изцяло с направените предложения от политическите партии и коалиции относно това кой от техните представители на каква длъжност да бъде назначен, включително дали последната да е ръководна или не.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 91, ал. 6 ИК, РИК 21 – Сливен

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх. № 30/23.02.2023 год., подадена от Деян Ангелов Иванов – упълномощен представител на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.02.2023 в 13:02 часа