Начало » Регионални » Само Нова Загора гласува против Бизнес плана на ВиК Сливен

Само Нова Загора гласува против Бизнес плана на ВиК Сливен

oblastna administracia

Бизнес плана на ВиК Сливен за периода 2022-2026 г. бе приет на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК, което се състоя на 30.01.2023 г. в Областна администрация Сливен, съобщиха оттам. По първа точка – приемане на Бизнес плана на ВиК Сливен за периода 2022-2026 г., гласувалите „за“ бяха държавата, в лицето на областния управител, и общините: Сливен, Котел и Твърдица. Представителят на Община Нова Загора, упълномощен с решение на Общинския съвет, гласува против приемането на Бизнес плана, със следните мотиви: увеличението на цената на водата от ВиК оператора е заявено като следствие от направените инвестиции, които обаче са за сметка на загубите на дружеството. Освен това, както става ясно от Бизнес плана, в края на периода – 2026 г., „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД не постига редица показатели като: общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ниво на покритие и ефективност на услуги по отвеждане и пречистване на отпадни води. Непостигане на целите се забелязва и в редица други показатели: качество на питейната вода в големи и малки зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяване, аварии по водопроводната мрежа, ефективност на персонала на услугата и др.

По закон председател на Общото събрание на Асоциацията е областният управител, а членове – кметовете на включените в състава ѝ общини или техни упълномощени представители.

На вчерашното заседание присъстваха областният управител Минчо Афузов, кметът на община Твърдица Атанас Атанасов и ресорните кметове на общините Сливен, Нова Загора и Котел – Камен Костов, Нина Генчева и Шериф Куванджъ, както и управителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев.

В дневния ред на заседанието бяха включени приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022- 2026г. и обсъждане на писмо от Министерството на околната среда и водите относно задълженията на кметовете и ВиК оператора по Закона за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

По втора точка областният управител, като упълномощен представител на държавата в Асоциацията по ВиК, представи предложението на министъра на околната среда и водите за обсъждане и приемане на график за изпълнение на задълженията, вменени на кметовете и ВиК оператора от Закона за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, за провеждане на процедури по издаване на разрешителни за всички водни обекти, ползвани от ВиК оператора за питейно- битово водоснабдяване на населените места и за заустване на отпадъчни води от населените места с изградена канализация, както и за изграждане и доизграждане на канализационни системи.