Начало » Регионални » Сливен е чак на 21 място по средна работна заплата

Сливен е чак на 21 място по средна работна заплата

555555

Област Сливен е чак на 21 място по средна брутна работна заплата сред 28-те области в България. В област Сливен средната годишна брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 033 лв., при 18 733 лв. средно за сраната, става ясно от изследване на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания Сливен“.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36 040, което представлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите намалява с 39 души или с 0.1%. Намаление се наблюдава в 7 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (15.0%), „Операции с недвижими имоти“ (8.8%), „Преработваща промишленост“ (4.5%) и „Добивна промишленост“ (2.8%). Увеличение на наетите е регистрирано в 12 икономически дейности – като най-значимо е в отраслите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.8%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (4.0%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (3.6%).

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 28.3% и 15.6%. По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 16 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.

С най-висока средна заплата е област София (столица) – 25 724 лв., а с най-ниска област Благоевград – 12 226 лева.

През 2021 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2020 г. с 13.4%. Икономическите дейности при които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“ (27.8%), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (24.8%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (21.4%) и „Операции с недвижими имоти“ (21.3%). Намаление се наблюдава в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 36.1%.

Методологични бележки

Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други). Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).Средния списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.

Средната годишна брутна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ и на сайта на НСИ.