Начало » Наука и образование » 120 души те НЕ бяха на брой

120 души те НЕ бяха на брой

28 4a36fb17b0

На снимката: Записка на Стоян Робовски с изписан брой на участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата(НБКМ – БИА, ІІ, А, 2883; ДА –В. Търново, ф. 54К, оп. 2, а.е. 35, л. 1)

В рубриката „Наука“ „Звънар ви предлага научната статия на Симеон Цветков и Николай Хрисимов от Годишника на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Т.4 бр. 1, 2020 г.

ЗА БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНАТА ЧЕТА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР И СТЕФАН КАРАДЖАТА

Статията разглежда проблема за броя на участниците в обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Прави се преглед в текста на спомените на неговите участници и техните сътрудници, прессъобщения от събитията, както и доклади на чужди консули и официални власти. Въз основа на тях се прави изводът, че приетата към момента численост на войските, която варира между 124 и 128 души, е резултат от официалната турска пропаганда (Мидхат паша). Съпоставяйки данните от официалния печат и официалните доклади, както и спомените на изпроводилите четниците, авторите стигат до извода, че тя е била между 150 и 180 души. Спомени на приближени на революционерите и официални сведения водят до извода, че тя се е състояла от 179 до 183 души. Приложен е и нов, актуализиран списък на участниците.

В историографията още от времето на първите изследвания за четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата, и преди всичко след книгата на Захари Стоянов [Стоянов, З. 885 (= 1967)], се е наложила тезата, че общото обе-динената чета на двамата войводи е наброявала 124 души. По-късно, в някои изследвания в зависимост от това коя позиция на очевидците ще изберат – тазина Ангел Обретенов или на Христо Македонски – се приема, че в четата има между 124 (125)и 128 участници. Внай-ранните публик увани списъци, изготвени от потребители в нея или непосредствено след Освобождението, от първите изследователи, с включване на имената на 105–116 души [вени от потребители в нея или непосредствено след Освобождението, от първите изследователи, с включване на имената на 105–116 души [Хитов, П.2003 г.; Македонски, Хр. 1973, с. 220–222; Стоянов, З. 1967 г., с. 195–198; Димитров, Г. 1896, с. 290–291]. Самите автори признават, че не знаят другите имена научастниците, а също така в тези списъци се забелязват и повторения. Постепенно имената на липсващи в ранните списъки четници се попълват от отделни изследователи, като достигат във всеки всеки варианти до 124–128. Последователно се появяват и няколко списъка, имащи пре-тенции за пълната записаност в тях участници. Особена активност в тазипосока се наблюдава през втората половина на ХХ в., като тогава се появяват първият вариант на списъка на З. Маркова [Маркова, З. 1967 г., с. 127–148], на Веселин Василев [Василев , В .1988], вторият вариант на списъка на З. Маркова [Маркова, З.1990], на Сливенския музей [Хаджи Димитър…,1990, с.134–140], списъкът на парка музей „Шипка–Бузлуджа“ [Четата на ХаджиДимитър и Стефан Караджа…,1991] и накрая списъкът на Петър Чолов [Чолов, П. 2003, с. 92–96]. За „най-пълни“ към момента биха могли да бъдат приети списъците на З. Маркова (коригиран вариант 1990 г.), тези от споменатия юбилеен сборник на Сливенския музей и на парка музей „Шипка–Бузлуджа“, списъкът, изготвен от Веселин Василев, а също, с някои договорки – тозина Петър Чолов. Въпреки това разминаване с двама или трима участници, като тези посочените списъци варират с численост около 124–128 души. Всичките са категорични за участието на най-важните, добре известни фигури от четата, познати както от спомени, така и от множество документи, допълнени с имената на безспорни участници в обединената чета. Впечатление прави друг един детайл, по който те много се различават, а това е, че за останалите четници, до последното число от списъка, независимо дали то ще е 124, 125 или128, се наблюдават малко разминавания сред имената на посочените като„допълващи“ списъка на участниците. Заедно с това вг оляма част от тези списъци са добавени и по няколко имена на „съмнителни“ или „недостоверни“ участници в четата [Хаджи Димитър, 1990, с. 140; Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, 1991, с. 107–109; Чолов, П. 2003, с. 96].Обобщавайки съвременното състояние на проучванията по този проблем, категорично може да се заяви, че няма яснота около пълния персонален състав на обединената чета на двамата войводи. Забелязвайки тези несъответствия, авторите на основата, изследване повдигнаха въпроса заброя на четниците на специално организираната конференция послучай 150 години от подвига на четата, на 6 юли 2018 г. в СУ „Св. КлиментОхридски“. Бе мотивирано положение, че четата се е състояла от между 150 и 180 души. Първоначално тази позиция беше посрещнато скептично отчаст от водещите изследователи по проблема, но впоследствие то бе възприето и от тях [Павлов, Пл., Лазаров, И. 2018 г., с. 13; Митев, Пл. 2018 г., с. 25]. предложената тогава от нас гледна точка, различна от налаганата досега в историографията, ще обосновем в този текст.

За тези, които четат докрай, могат да намерят текста на целия труд тук:

https://www.academia.edu/51151030/%D0%97%D0%90_%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%92_%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%A5%D0%90%D0%94%D0%96%D0%98_%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%AA%D0%A0_%D0%98_%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%90%D0%9D_%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%96%D0%90%D0%A2%D0%90?email_work_card=view-paper