Начало » Новини » 22. 8 % от населението на област Сливен е живяло под линията на бедност през 2022 г.

22. 8 % от населението на област Сливен е живяло под линията на бедност през 2022 г.

NSILogo

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

През 2022 г., линията на бедност общо за страната е 525.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, гласи изследване, изпратено от Териториално статистическо бюро – Югоизток. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2022 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 437.50 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от населението на областта.

  1. Основни индикатори за бедност в област Сливен през периода 2018 – 2022 година

2018 2019 2020 2021 2022
Линия на бедност – средномесечен размер – лв. 272.2 345.7 344.8 422.8 437.5
Относителен дял на бедните – % от населението 25.5 30.1 31.3 25.2 22.8
Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери – % от населението 49.1 51.3 50.6 48.4 50.4
Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението 31.2 31.4 35.7 31.5 28.2
Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20) 8.3 9.4 8.7 6.1 6.4
Коефициент на Джини[1] 38.9 41.3 39.3 35.1 35.8

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8% и Перник – 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен – 12.9%, Велико Търново – 15.8%, Силистра – 16.1% и Търговище – 16.2%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се увеличава с 3.5%, а относителният дял на бедното население се понижава с 2.4 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 16.0%, а при жените – 29.3%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 13.3 процентни пункта при 5.9 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява с 6.3 процентни пункта, а при жените се увеличава с 1.3 процентни пункта.

Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.9% до 30.3%, или със 7.4 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 22.8% до 28.2% или с 5.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 50.4% или с 27.6 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2022 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 6.4 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2021 г. поляризацията е почти същата.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. През 2022 г. 18.7% от населението на страната живее в тежки материални и социални лишения, а в област Сливен този показател е 31.3%. В областта в материални лишения живеят 29.0% от мъжете и 33.5% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2022 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 27.4%, спрямо 2021 г. този показател намалява с 2.9 процентни пункта.

  1. Показатели за материални и социални лишения през 2022 г. за област Сливен

 

Въпроси към домакинството Лица с ограничения – бр. Относителен дял от населението – %
Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) 87117 48.0
Може ли домакинството да си позволи, ако желае едноседмична почивка извън дома 102725 56.6
Имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:    
* заем за покупка на жилището, в което живее домакинството    
* наем за жилището, в което живее домакинството 61045 33.7
* текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)    
* вноски за погасяване на кредити    
Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден 46457 25.6
Позволява ли финансово състояние на домакинството да поддържа нормална температура в жилището си 53016 29.2
Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди) 37134 20.5
Може ли домакинството да си позволи подмяна на остаряла мебелировка 90718 50.0
Въпроси към лица на 16 и повече години
Наличие на интернет връзка в дома, който може да се ползва за лични нужди 11127 7.7
Подмяна на износени дрехи със закупуването на нови 55600 38.5
Купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона, и/или за всички сезони 64231 44.5
Всяка седмица да похарчите малка сума пари за лични нужди 43927 30.5
Редовно участие в спортни и развлекателни дейности като посещения на кино, на театър, на концерт и др. 22431 15.6
Поне веднъж месечно среща с приятели/роднини за питие/хапване (вкл. в домашни условия) 33557 23.3

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

Показателят интензитет на икономическа активност се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове. До 2020 г. показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2022 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност в област Сливен живеят 6.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 6.9% от населението.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 70.6 хил. лица, или 38.9% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 29.6 хил. души са мъже, а 41.0 хил. са жени. Спрямо 2021 г. този показател се е повишил с 6.0%.

[1]Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.