Начало » Регионални » Връчват дипломите на абсолвентите от филиала на Техническия университет

Връчват дипломите на абсолвентите от филиала на Техническия университет

absolventi

Днес от 14:00 часа, в Драматичен театър „Стефан Киров“ Сливен ще се проведе тържествено връчване на дипломите на 467 абсолвенти от випуск`2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София.

На официалната церемония 62 професионални бакалаври, 100 бакалаври и 305 магистри ще получат своите дипломи за висше образование. Във випуска на завършващите са и първите 25 педагози, успешно дипломирали се по специалността „Педагогика”, съобщиха от ИПФ-Сливен.

В деня на тържеството проф. дн инж. Иван Кралов, Ректор на Технически университет – София, ще даде пресконференция за представителите на медиите на тема: „Предизвикателствата на съвремието към висшето образование в гр. Сливен“, която ще започне в 11.00 часа в залата на Областен информационен център – Сливен. Ще присъстват и проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков – зам.-ректор за „Факултет и Колеж-Сливен” към Технически университет – София, доц. д-р инж. Койчо Атанасов – зам.-ръководител на „Факултет и Колеж – Сливен“, доц. д-р инж. Невен Кръстев – декан на Инженерно-педагогически факултет – Сливен, доц. д-р Виолета Райкова – директор на Колеж – Сливен и доц. д-р Маргарита Тенева – директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен.

ОСНОВНИ ЗВЕНА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

В ГРАД СЛИВЕН

В гр. Сливен има три основни звена на Технически университет – София: Инженерно-педагогически факултет, Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен.

ИПФ-Сливен

Инженерно-педагогическият факултет в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на ТУ – София. Мисията на ИПФ е да подготвя висококвалифицирани инженери и педагози за българската икономика, образование и туризъм, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален свят. Във Факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми в различни професионални направления. Учебният процес се организира от три катедри: „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, „Механика, машиностроене и топлотехника“ и „Педагогика и мениджмънт“.

Инженерните специалности в ОКС „Бакалавър“ са: „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Автоматика и информационни технологии”, „Електроенергийни системи”, „Автотранспортна техника”, „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” и „Компютърни технологии в машиностроенето”.

В ОКС „Магистър” ИПФ предлага обучение по 17 магистърски програми.

От 2016 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се обучават студенти и по специалности в професионално направление 1.2. Педагогика. Особено популярни сред кандидат-студентите са магистърските специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Иновации и технологии в педагогиката”, както и бакалавърската специалност „Педагогика”.

Вече 36 години ИПФ-Сливен осъществява успешно своята мисия да подготвя инженери и педагози, като осигурява високо качество на обучение и научен продукт в областта на инженерните и педагогическите науки, и способства за устойчивото развитие на региона и страната, което го прави предпочитан избор от кандидат-студентите и бизнеса.

През периода 2003-2007 г. в Инженерно-педагогически факултет – Сливен се реализира единствения по рода си в страната проект: „Автомобил, произведен в България”. Проектът се осъществи с изключителното съдействие на Ректора на ТУ – София – проф. Камен Веселинов и под ръководството на: проф. Харалд Лешке – ръководител на отдела на Мерцедес Бенц Дизайн, доц. Сашо Драганов от катедра “Инженерен дизайн” на ТУ – София и проф. Станимир Карапетков –зам.-ректор за „Факултет и Колеж – Сливен”.

Реализацията на проекта бе възможна благодарение на фирми като: Даймлер-Крайслер АД, отделът на Мерцедес-Бенц Дизайн, Фирма Брабус – Германия, Самсунг Електроникс – Корея, Балканстар – София, „Миролио България” АД – Сливен, ООД „Динамо гама мотори” – Сливен и др. проспериращи фирми. В завършващата фаза на проекта беше изготвен вътрешен дизайн и създаден движещ се прототип на автомобила.

В ИПФ – Сливен има създаден Център за изследване на ПТП и подготовка на експерти.

Koлeж – Cливeн

Колежът е едно от най-старите висши училища в страната. Създаден е през 1960 г. с предназначението да обучава студенти по текстил, в два профила – предачество и тъкачество. От 1997 г. е в структурата на Технически университет – София.

Мисията на Колеж – Сливен е да подготвя специалисти с висше образование от образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” за потребностите на българската икономика, професионалното образование и туризма. Учебният процес в Колеж-Сливен се организира от две секции: „Педагогика, хранителни технологии и туризъм” и „Автотранспорт, текстил и дизайн”.

В Колежа се обучават студенти по четири специалности: „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия”, „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”, „Хранителни технологии в бита и туризма” и „Мениджмънт на алтернативния туризъм”. Специалностите са пазарно ориентирани, с подчертана практическа насоченост и се радват на голям интерес. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми.

В ИПФ и Колеж-Сливен се обучават над 1300 студенти по специалности от различни професионални направления. Обучението се води от 75 висококвалифицирани преподаватели, от които хабилитираните са 33. Към настоящия момент академичният състав включва: 9 професори, 24 доценти, 27 главни асистенти, 5 старши преподаватели и 10 асистенти.

Научноизследователската дейност на преподавателския състав се осъществява в две направления: организиране на научни форуми и публикуване на научни статии и доклади у нас и в чужбина, като стремежът е да се публикува в реномирани издания, които се индексират в Scopus или Web of Science.

На 7 и 8 септември 2022 г., в рамките на Дните на науката на Технически университет – София, в гр. Каварна се проведе 18-та Национална конференция с международно участие „Образователни технологии 2022“. Научният форум бе организиран с подкрепата на Община Сливен от Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“, Съюза на учените в България и Научно-технически съюзи – Сливен.

В конференцията участваха 100 университетски преподаватели и учени, изследващи проблемите в съвременното образование, иновативните обучаващи технологии, съвременните подходи във възпитанието и обучението на водачи на МПС. Представените доклади са над 70, в две направления – „Педагогически науки” и „Технически науки”.

В рамките на конференцията се проведе и Кръгла маса на тема „Висшето образование – предизвикателства, наука, сътрудничество“.

Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен

Департаментът за квалификация и професионално развитие на учители (ДКПРУ) към ТУ-София, „Факултет и Колеж“ – Сливен възникна в отговор на потребностите от квалификация, преквалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в страната. Новото структурно звено е учредено с решение на Академичния съвет от 3.07 2019 г.

Департаментът функционира в съответствие с актуалната нормативна и поднормативна база, като създава необходимите предпоставки за професионално и личностно усъвършенстване, кариерно развитие и успешна реализация на педагогическите кадри. Основна задача на екипа от квалифицирани преподаватели в ДКПРУ е да удовлетворява образователните потребности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ДКПРУ осъществява продължаваща квалификация на педагогическите кадри чрез осъвременяване и допълване на техните знания, умения и компетентности.

Дейността на Департамента включва: обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация; професионално педагогически специализации; квалификационни курсове; подготвителни курсове за придобиване на ПКС; процедури за придобиване на професионално квалификационни степени.