Начало » Наука и образование » Международен ден на нежния пол в научните среди

Международен ден на нежния пол в научните среди

doc.d r Violeta Raikova

11 февруари е Международен ден на жените и момичетата, занимаващи се с наука. В Инженерно-педагогически факултет, Колеж-Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители към Технически университет – София преобладават жените, съобщиха пред БТА от висшето заведение. Академичният състав се състои от 79 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти, асистенти и старши преподаватели, от които 39 са мъже, а 40 са жени.

„Море от възможности“ вижда в своята област директорът на на Колеж – Сливен доц. д-р Виолета Райкова. Нейната област е „Мембранни технологии“, които намират приложение в много отрасли на промишлеността, медицината екологията и др. Доц. д-р Райкова е директор на Колежа от юни 2021 г. Със сериозна научна работа се занимава от 2003г., откогато е редовен докторант в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Катедра „Основи на химичната технология“.

„Като моя задача в личен план съм си поставила да „събудя“ интересът у млади хора – наши студенти за съвместна работа, да предам опита и знанията си, а те да продължат и обогатят научните изследвания и да оставят своя следа в световната наука“, каза тя в интервю за БТА. Споделя, че лично на нея работата в изследователска – научна лаборатория й доставя огромно удоволствие и удовлетвореност от това, че може да приложи на практика всичко научено от преподавателите й от една страна, и от друга – откриването на нови хоризонти и предизвикателства.

„Основните проблеми, с които много често се срещаме в нашата професия, са не толкова добрата материална осигуреност за провеждане на научните изследвания, посочи доц. д-р Виолета Райкова. Много от провежданите научни изследвания изискват по – нова и съвременна апаратура, което да ни прави конкурентоспособни на нашите колеги от чуждестранните университети.“

„Наистина в ИПФ – Сливен и Колеж – Сливен макар и с много малък превес са жените, отбеляза тя. Откриването на специалностите „ Педогогика“, „Мениджмънт на алтернативния туризъм“, „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“ привлече повече жени преподаватели. Мисля, че това се наблюдава и много други университети, което е показателно че в научните среди жените са добре приети и няма никакви пречките те сe развиват и творят.“