Начало » Новини » Бизнес » Община Твърдица обяви изменение на ПУП за фотоволтаична централа и склад

Община Твърдица обяви изменение на ПУП за фотоволтаична централа и склад

IMG 20230320 142023 scaled

Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за обхвата на УПИ III – за ДИП „9-ти септември“ кв.96 по действащия ПУП ПРЗ на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, който да предвиди частично изместване и обособяване на отделен урегулиран имот, чиито граници установяват улично регулационни линии и вътрешни граници по имотните граници на ПИ с идентификатор 72165.505.1880 и отреждане за новообразуван УПИ IV – За производственo – складова дейност и фотоволтаична централа.

Изработеният проект за частично изменение е на разположение всеки работен ден в стая №21, ет. 3 в сградата на община Твърдица, пл. „Свобода”№1 или на тел.: 0454/422223.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в 14-дневен срок от настоящото обявление (с дата 29. 03. 2023 г. до общинска администрация гр. Твърдица.