Начало » Новини » Окръжна прокуратура – Сливен отчете много добри резултати

Окръжна прокуратура – Сливен отчете много добри резултати

2 12 scaled

Данните за дейността на Окръжна прокуратура – Сливен през 2022 г. бяха оповестени по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура – Сливен от прокурор Веселин Гангалов – административен ръководител на Окръжната прокуратура, на което присъстваха г-жа Красимира Филиповазаместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, г-н Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На отчетното събрание присъстваха и председателите на Окръжен съд – Сливен и Административен съд – Сливен, директора на ОД на МВР – Сливен, директора на ТД „Национална сигурност“ и началника на отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Сливен, съобщиха от Апелативна прокуратура Бургас.

От страна на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен бе отчетено, че през 2022 г. прокурорите от Окръжна прокуратура – Сливен и Районна прокуратура – Сливен са работили общо по 5 526 преписки и са наблюдавали 4 991 досъдебни производства, като е отчетен ръст на наблюдаваните досъдебни производства спрямо предходната година с 16,58%. Приключени са 2 454 досъдебни производства, с 200 повече от новообразуваните през годината. Ръст е отчетен и при новообразуваните бързи досъдебни производства – 344, при 321 за 2021 г.

Увеличение е отчетено и по отношение броя на внесените в съда прокурорски актове – 1 001, при 987 за предходната година.

През отчетната година прокурорите са внесли в съда общо 124 искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняеми лица, като 85,48% от тези искания са били уважени, а в останалите случаи по отношение на обвиняемите лица е била взета мярка за неотклонение домашен арест.

Изключително добри са отчетените резултати на прокуратурата по отношение срочността на извършване на възложените проверки и на провеждането на разследванията по досъдебните производства, както и на срочността на произнасянията на прокурорите по преписките и приключените досъдебни производства.

Изключително добри са отчетените резултати и по отношение на качеството на постановените прокурорски актове.

По внесените в съда прокурорски актове са били постановени 1 075 осъдителни и санкционни решения, като относителният им дял спрямо всички постановени от съда решения е 96,49%. Осъдени и санкционирани през годината са общо 1 136 лица, а по отношение на 19 лица са постановени оправдателни присъди. Относителният дял на оправдателните присъди и решения през отчетния период спрямо общо постановените от съда съдебни решения е 1,71%. Изключително нисък е процентът на върнатите на прокурора от съда дела – 1,2%, който резултат е най-добър за съдебния район през последните години и най-добър за целия Апелативен район-Бургас през 2022 г.

Отлични са и отчетените резултати, свързани с дейността на прокуратурата по привеждане в изпълнение на наложените наказания. До края на отчетната година са били приведени в изпълнение 98,92% от получените присъди, а останалите са били приведени в изпълнение през следващата година.

Отчетените от прокурор Веселин Гангалов резултати бяха определени като отлични от прокурор Красимира Филипова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и прокурор Любомир Петров – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас. Поздравления за постигнатите резултати отправиха и членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет – г-жа Калина Чапкънова и г-жа Гергана Мутафова.