днес
Начало » Новини » Областният управител издаде заповед за опазване на горските територии през пожароопасния сезон

Областният управител издаде заповед за опазване на горските територии през пожароопасния сезон

AFUZOV 7 scaled

Със своя заповед областният управител на област Сливен определи задълженията на държавните институции, общините, земеделските стопани и лицата, извършващи дейности в горите по осигуряването на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на горските пожари през пожароопасния сезон от 1 април до 31 октомври.

За времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Разпорежда се изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). На териториалните поделения, държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Дирекцията на Природен парк „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, се указва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии. Със заповедта се задължават собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, целогодишно да ги поддържат в пожаробезопасно състояние, като и периодично да ги почистват от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали и да обезопасяват особено опасните в пожарно отношение места. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии се задължават да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му. Разпорежда се още ръководителите на сдруженията на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си относно правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях. Командирите на военни формирования се задължават да осигуряват спазването на правилата за пожарна безопасност при провеждането на полеви занятия и учения и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите се задължават да спират от експлоатация машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари. На директорите на териториалните поделения ДГС при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, ДПП „Сините камъни”, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии и ръководителите на обекти, разположени в тях, се разпорежда да проверят състоянието на наличните противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните. Със заповедта се нарежда още при възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на общини – да създадат организация за участие на населението при гасенето им. На поделенията на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и общините собственици на гори се разпорежда да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.